lse LSE - Llengua de Signes Espanyola

006076paraules

Paraules del tema economía

 1. abaratarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 2. abonarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 3. acción [capital]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 4. acción [capital]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 5. accionistaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 6. acreedorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 7. acreedoraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 8. activo [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 9. administradorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 10. administradoraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 11. AEATveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 12. agente (de valores)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 13. ahorrarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 14. ajuste [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 15. albaránveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 16. amortización [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 17. amortización [pago]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 18. anticipoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 19. arrendamientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 20. asiento (contable)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 21. auditoriaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 22. avalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 23. balanceveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 24. banco [entidad financiera]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 25. Banco Mundialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 26. beneficioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 27. bienesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 28. billeteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 29. bloqueoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 30. Bolsa (La)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 31. Bolsa de valoresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 32. bonoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 33. brutoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 34. caja [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 35. caja (de caudales)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 36. caja de ahorrosveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 37. cajero automáticoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 38. cancelaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 39. capital [dinero y bienes]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 40. cartera de valoresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 41. cartilla (de ahorros)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 42. céntimoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 43. chequeveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 44. cheque al portadorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 45. cheque conformadoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 46. cheque cruzadoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 47. cheque nominativoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 48. comisión [retribución]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 49. compraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 50. consejo [consultivo o de …veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 51. contabilidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 52. contribución [impuestos]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 53. cooperativaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 54. cotización a la seguridad…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 55. créditoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 56. crisis (económica)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 57. cuenta [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 58. cuenta corrienteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 59. cuota [participación]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 60. cuota [pago]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 61. debe [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 62. débito [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 63. declaración de bienesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 64. declaración de la rentaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 65. deducción (fiscal)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 66. déficitveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 67. deflaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 68. demanda (la) [economía]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 69. depósito (bancario)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 70. descubierto [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 71. descuentoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 72. deudaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 73. deuda públicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 74. devaluaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 75. dineroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 76. dinero negroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 77. dinero sucioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 78. distribución de resultadosveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 79. divisaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 80. dólarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 81. domiciliación (bancaria)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 82. donaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 83. economíaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 84. economía sumergidaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 85. efectivoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 86. embargo (de bienes)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 87. emisión [economía]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 88. empresaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 89. enajenación (de bienes)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 90. encarecer [precio]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 91. entidad (jurídica)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 92. estafaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 93. Euriborveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 94. euroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 95. evasión (fiscal)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 96. excedente (de producción)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 97. existencias [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 98. exportaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 99. extracto [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 100. facturaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 101. fianzaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 102. financiaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 103. finiquitoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 104. fluctuaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 105. FMIveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 106. fondo [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 107. Fondo Monetario Internaci…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 108. franquiciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 109. fraude fiscalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 110. ganaderíaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 111. gananciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 112. gastoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 113. gasto financieroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 114. haber [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 115. haber [sueldo]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 116. Hacienda Públicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 117. hipotecaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 118. importaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 119. imposición (fiscal)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 120. impuestoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 121. inflaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 122. ingreso [pago o aportación]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 123. inmovilizado [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 124. interés [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 125. inventarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 126. inversiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 127. IPCveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 128. IRPFveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 129. IVAveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 130. letra de cambioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 131. libreta (de ahorros)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 132. libro diarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 133. libro mayorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 134. liquidaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 135. líquido [dinero]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 136. líquido [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 137. malversación de fondosveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 138. manufacturaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 139. márketingveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 140. mercadoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 141. minutaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 142. monedaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 143. monopolioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 144. negocioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 145. netoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 146. nóminaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 147. obligación (financiera)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 148. oferta (la) [economía]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 149. oferta [promoción comerci…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 150. OMCveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 151. operación (comercial)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 152. Organización Mundial del …veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 153. origen [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 154. pagaréveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 155. pagoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 156. pasivo [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 157. patrimonioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 158. pedidoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 159. periodificaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 160. PIBveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 161. plazoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 162. plusvalíaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 163. PNBveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 164. pólizaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 165. precioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 166. préstamoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 167. presupuestoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 168. prima [incentivo económico]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 169. privatizaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 170. productividadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 171. productoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 172. propiedadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 173. proveedorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 174. proveedoraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 175. provisiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 176. pujaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 177. quiebraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 178. ratioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 179. recaudaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 180. reciboveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 181. recurso (financiero)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 182. réditoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 183. regateoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 184. reintegroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 185. renta [alquiler]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 186. renta [beneficio anual]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 187. rentabilidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 188. reserva [contabilidad]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 189. retenciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 190. retribuciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 191. revalorizaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 192. salarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 193. saldoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 194. Seguridad Socialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 195. seguroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 196. sociaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 197. socioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 198. subsidioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 199. subvenciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 200. sucursalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 201. superávitveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 202. talón (bancario)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 203. tarifaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 204. tasaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 205. timbreveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 206. tipo de interésveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 207. titularveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 208. totalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 209. transacciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 210. transferenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 211. traspaso (de fondos)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 212. valor (económico)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 213. vencimientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 214. ventaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 215. yenveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
The player will show in this paragraph

abaratar

Tornar a l'índex alfabètic

Bookmark and Share

Té problemes amb la visualització d’aquesta web?

Si les coses no ocupen el seu lloc o si té un problema obvi en el disseny i/o funcionalitats d'aquesta pàgina, probablement vostè estigui utilitzant una versió antiga del seu navegador web. Sématos és un projecte sense ànim de lucre amb capacitat limitada. Tractem d'optimitzar el nostre lloc per treballar amb les últimes versions dels navegadors més importants. Si us plau, mantingui el seu navegador al dia per tal de gaudir de tot el que Sématos li pot oferir. Sématos està optimitzat per treballar amb les següents versions o posteriors:

 • Firefox 3.5
 • Internet Explorer 7.0
 • Chrome 2.0
 • Safari 4.0
 • Opera 9.0
Firefox 3.5 Internet Explorer 7.0 Chrome 2.0 Safari 4.0 Opera 9.0
Contacti'ns ► Contacti'ns e-mail   Fòrums Fòrums ▬ Segueix-nos ► facebook facebook   twitter twitter

Diccionari ► LSELSFISLLSC

Llengua de la interfície ► españolfrançaisenglishcatalan

* Les dades de MultiDico han estat recollides i generosament compartides per WikiSign.org


Copyright ©2009-2013Valid XHTML 1.0 Strict